เลื่อนลง
กลยุทธ์สำคัญ
อาคารคลังสินค้า และอาคารโรงงานคุณภาพสูง รวม 547 ยูนิต ที่มีความหลากหลายของทำเลที่ตั้ง
ผู้เช่าที่มีคุณภาพ ฐานะมั่นคง และประกอบธุรกิจที่หลากหลาย
มีอัตราการเช่าพื้นที่สูง และบางส่วนประกอบด้วยสัญญาเช่าระยะยาว
มีความสมดุลของการลงทุนในสิทธิการเช่า และกรรมสิทธิ์ เพื่อเพิ่มผลตอบแทนต่อปีที่น่าดึงดูด และเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินในอนาคต
ข้อมูลราคาหน่วยทรัสต์

ปรับปรุง:

ชื่อย่อ: FTREIT

15.20 บาท
เปลี่ยนแปลง (%เปลี่ยนแปลง)
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,838,100
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
ปรับปรุง:
สกุลเงิน: บาท
มูลค่าหน่วยลงทุน 10.5630

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
27,489,179,140.13
ผลประโยชน์ตอบแทน

ผลประโยชน์ตอบแทน (บาทต่อหน่วย)

0.1670
วันที่จ่าย
7 มิถุนายน 2562
จ่ายจากรอบผลการดำเนินงาน
1 มกราคม 2562 - 31 มีนาคม 2562

ทรัพย์สินของเรา

อาคารคลังสินค้า และอาคารโรงงานคุณภาพสูง รวม 547 ยูนิต ที่มีความหลากหลายของทำเลที่ตั้ง
547
ยูนิต ของอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงาน
1,631,171
ตร.ม. ของพื้นที่ให้เช่า
7
จังหวัด
28
แห่ง ทำเลยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขนส่งสินค้า
อ่านเพิ่มเติม +

ประโยชน์ของการลงทุนใน FTREIT

FTREIT นำเสนอการลงทุนทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มความมั่งคั่งสูงสุดแก่ผู้ถือหน่วย จากรายได้ที่สม่ำเสมอของสัญญาเช่าอาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงานมาตรฐานสูง กอปรกับโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากความต้องการในการขนส่งทางโลจิสติคส์ที่เพิ่มขึ้น ด้วยการเติบโตไปพร้อมกับการขยายตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ข่าวสารองค์กร

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ ครั้งที่ 2 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (แก้ไข ครั้งที่ 2)

อ่านเพิ่มเติม +

รายงานการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของกองทรัสต์ฯ (แก้ไข)

อ่านเพิ่มเติม +

รายงานการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของกองทรัสต์ฯ

อ่านเพิ่มเติม +