ภาพรวมทรัพย์สินของกองทรัสต์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 FTREIT มีมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การจัดการ 41,143.6 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นกองทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่มีมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีอัตราการให้เช่าพื้นที่อยู่ที่ 82.2% มีการต่ออายุสัญญาเช่าอยู่ที่ 71.4% จากสัญญาเช่าทั้งหมดที่ครบอายุสัญญาในปีทีผ่านมา มีผู้เช่ากระจายตัวมากขึ้น ภายใต้ธุรกิจที่มีความหลากหลาย อาทิเช่น อุตสหกรรมยานยนต์ โลจิสติกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ค้าปลีก และอีคอมเมิร์ซ

ประเภทของทรัพย์สิน
โรงงาน
331 ยูนิต / 847,235 ตร.ม.
คลังสินค้า
283 ยูนิต / 1,023,777 ตร.ม.
ลักษณะการถือครอง
พื้นที่ให้เช่า
76%
ถือกรรมสิทธิ์
24%
เขตพื้นที่ตั้ง
อีอีซี
63%
กรุงเทพตอนเหนือ
24%
กรุงเทพตะวันออก
13%
แบ่งแยกรายได้จากผู้เช่าตามอุตสาหกรรม
ยานยนต์
26%
โลจิสติกส์
26%
อิเล็กทรอนิกส์
21%
ค้าปลีก
6%
อีคอมเมิร์ซ
2%
อื่นๆ
19%
แบ่งแยกรายได้จากผู้เช่าตามสัญชาติ
ญี่ปุ่น
46%
ยุโรป
20%
ไทย
16%
เอเชีย
(ยกเวันญี่ปุ่น)
15%
สหรัฐอเมริกา
3%

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์