ภาพรวมทรัพย์สินของกองทรัสต์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 FTREIT มีมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การจัดการ 44,137.5 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นกองทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่มีมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในไตรมาสที่ 2/2564 มีอัตราการให้เช่าพื้นที่เฉลี่ยอยู่ที่ 86.3% มีการต่ออายุสัญญาเช่าอยู่ที่ 70% จากสัญญาเช่าทั้งหมดที่ครบอายุสัญญาในปีทีผ่านมา มีผู้เช่ากระจายตัวมากขึ้น ภายใต้ธุรกิจที่มีความหลากหลาย อาทิเช่น อุตสหกรรมยานยนต์ โลจิสติกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ค้าปลีก และอีคอมเมิร์ซ

ประเภทของทรัพย์สิน
คลังสินค้า
299 ยูนิต / 1,166,511 ตร.ม.
โรงงาน
377 ยูนิต / 863,885 ตร.ม.
ลักษณะการถือครอง
พื้นที่ให้เช่า
72%
ถือกรรมสิทธิ์
28%
เขตพื้นที่ตั้ง
อีอีซี
59%
กรุงเทพตอนเหนือ
23%
กรุงเทพตะวันออก
18%
แบ่งแยกรายได้จากผู้เช่าตามอุตสาหกรรม
โลจิสติกส์
30%
ยานยนต์
23%
อิเล็กทรอนิกส์
20%
ค้าปลีก
7%
อีคอมเมิร์ซ
2%
อื่นๆ
18%
แบ่งแยกรายได้จากผู้เช่าตามสัญชาติ
ญี่ปุ่น
41%
ยุโรป
23%
ไทย
17%
เอเชีย
(ยกเวันญี่ปุ่น)
16%
สหรัฐอเมริกา
3%

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์