ภาพรวมทรัพย์สินของกองทรัสต์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 FTREIT มีมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การจัดการ 44,528.5 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นกองทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่มีมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในไตรมาสที่ 2/2565 มีอัตราการให้เช่าพื้นที่เฉลี่ยอยู่ที่ 86.8% มีการต่ออายุสัญญาเช่าอยู่ที่ 83.0% จากสัญญาเช่าทั้งหมดที่ครบอายุสัญญาในปีทีผ่านมา มีผู้เช่ากระจายตัวมากขึ้น ภายใต้ธุรกิจที่มีความหลากหลาย อาทิเช่น อุตสหกรรมยานยนต์ โลจิสติกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ค้าปลีก และอีคอมเมิร์ซ

ประเภทของทรัพย์สิน
คลังสินค้า
301 ยูนิต / 1,188,821 ตร.ม.
โรงงาน
340 ยูนิต / 873,660 ตร.ม.
ลักษณะการถือครอง
พื้นที่ให้เช่า
72%
ถือกรรมสิทธิ์
28%
เขตพื้นที่ตั้ง
อีอีซี
59%
กรุงเทพตอนเหนือ
23%
กรุงเทพตะวันออก
18%

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์