ภาพรวมทรัพย์สินของกองทรัสต์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 FTREIT มีมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การจัดการ 44,758.3 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นกองทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่มีมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในไตรมาสที่ 4/2564 มีอัตราการให้เช่าพื้นที่เฉลี่ยอยู่ที่ 85.3% มีการต่ออายุสัญญาเช่าอยู่ที่ 82.8% จากสัญญาเช่าทั้งหมดที่ครบอายุสัญญาในปีทีผ่านมา มีผู้เช่ากระจายตัวมากขึ้น ภายใต้ธุรกิจที่มีความหลากหลาย อาทิเช่น อุตสหกรรมยานยนต์ โลจิสติกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ค้าปลีก และอีคอมเมิร์ซ

ประเภทของทรัพย์สิน
คลังสินค้า
301 ยูนิต / 1,188,821 ตร.ม.
โรงงาน
341 ยูนิต / 876,285 ตร.ม.
ลักษณะการถือครอง
พื้นที่ให้เช่า
72%
ถือกรรมสิทธิ์
28%
เขตพื้นที่ตั้ง
อีอีซี
59%
กรุงเทพตอนเหนือ
23%
กรุงเทพตะวันออก
18%

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์