ภาพรวมทรัพย์สินของกองทรัสต์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 FTREIT มีมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ภายใต้การจัดการ 49,825.0 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นกองทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่มีมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในปี 2566 มีอัตราการให้เช่าพื้นที่เฉลี่ยอยู่ที่ 86.2% มีการต่ออายุสัญญาเช่าอยู่ที่ 82.0% จากสัญญาเช่าทั้งหมดที่ครบอายุสัญญาในปีทีผ่านมา มีผู้เช่ากระจายตัวมากขึ้น ภายใต้ธุรกิจที่มีความหลากหลาย อาทิเช่น อุตสหกรรมยานยนต์ โลจิสติกส์ อิเล็กทรอนิกส์ ค้าปลีก และอีคอมเมิร์ซ

ประเภทของทรัพย์สิน
คลังสินค้า
339 ยูนิต / 1,334,805 ตร.ม.
โรงงาน
362 ยูนิต / 929,835 ตร.ม.
ลักษณะการถือครอง
ถือกรรมสิทธิ
72%
สิทธิ์การเช่า
28%
เขตพื้นที่ตั้ง
อีอีซี
58%
กรุงเทพตอนเหนือ
23%
ตอนกลาง
19%

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์