เกี่ยวกับเรา

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT) เป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 3,425 ล้านบาท โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“SET”) ได้รับหน่วยทรัสต์เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเริ่มทำการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2558

ในการบริหารจัดการ FTREIT มีบลจ. บัวหลวง ทำหน้าที่เป็นทรัสตี บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) ทำหน้าที่ผู้จัดการกองทรัสต์ บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) และ บจก. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) ได้รับการว่าจ้างให้เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์จากผู้จัดการกองทรัสต์ และ บจก. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) เป็นนายทะเบียนหน่วยทรัสต์

กองทรัสต์ FTREIT มีนโยบายการลงทุนในทรัพย์สินหลักประเภทอสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ โดยทรัพย์สินที่จะลงทุน ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารโรงงาน และคลังสินค้า รวมถึงอสังหาริมทรัพย์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน หรือส่งเสริมธุรกิจการให้เช่าอาคารโรงงาน และคลังสินค้าดังกล่าว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 FTREIT มีทรัพย์สินตามมูลค่ายุติธรรมมากกว่า 49,825.0 ล้านบาท เป็นทรัพย์สินประเภทอาคารโรงงาน และคลังสินค้ารวม 701 ยูนิต คิดเป็นพื้นที่เช่ามากกว่า 2.26 ล้านตารางเมตร ซึ่งเป็นทรัพย์สินคุณภาพสูงที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์เพื่อการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่สำคัญของประเทศไทย ได้แก่ อยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ และพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรืออีอีซี มีผู้เช่าที่เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกจากหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ ธุรกิจโลจิสติกส์ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น มีอัตราการเช่าพื้นที่เฉลี่ย (Average Occupancy Rate) ประมาณ 86.2% ขณะเดียวกันยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรทติ้งที่ระดับ A/Stable ซึ่งถือว่าเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงสุดสำหรับกองทรัสต์ในประเทศไทย

วิสัยทัศน์

การเป็นผู้นำกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ในประเทศไทย

พันธกิจ

  • การบริหารอสังหาริมทรัพย์ภายใต้กองทรัสต์อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การลงทุนเชิงกลยุทธ์ ในอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูงโดยใช้เงินทุนจากแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนที่เหมาะสม
  • การบริหารความเสี่ยงของกองทรัสต์ เพื่อสร้างผลประโยชน์ตอบแทนอย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

ประวัติ FTREIT

2557
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (“TREIT”) ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติทรัสต์ เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. 2550 ด้วยทุนจดทะเบียน 3,425 ล้านบาท
2558
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้รับหน่วยทรัสต์ให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และเริ่มซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2558 เป็นต้นไป
2560
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุมัติการควบรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ TFUND, TLOGIS และ TGROWTH ไปยังกองทรัสต์ TREIT ซึ่งถือว่าเป็นการควบรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกอง REIT ที่ใหญ่ที่สุด ส่งผลให้ TREIT ภายหลังการควบรวมนี้ เป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
2561
TREIT ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทรางวัลธุรกรรมทางการเงินในตลาดทุน (Deal of the Year Awards) ในงาน SET Award 2018 จากการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 3 กอง เข้ากองทรัสต์ TREIT
2562
ผู้จัดการกองทรัสต์อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อ และชื่อย่อกองทรัสต์จาก TREIT เป็น “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัยพ์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” และเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น “FTREIT”
2563
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 FTSE Russell ซึ่งเป็นบริษัทจัดทำดัชนีหลักทรัพย์ระดับในสากล ได้ประกาศให้ FTREIT เข้าร่วมคำนวณในดัชนี FTSE Global Equity Index Series (FTSE GEIS) โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์