หมายเหตุ :

- FPT เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ FIRM ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ถือหุ้นอยู่ 70.0% ของทุนชำระแล้ว

- FPT และบริษัทในกลุ่ม FPT เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของ FTREIT ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ถือหน่วยทรัสต์อยู่ 22.3% ของทุนชำระแล้ว

- FPIT และ FTREIT มีผู้ถือหุ้น / ผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ร่วมกัน คือ FPT ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 FPT ถือหุ้น FPIT อยู่ 100% ของทุนชำระแล้ว

- การบริหารจัดการกองทรัสต์ FTREIT อยู่ภายใต้ข้อกำหนดในสัญญาจัดตั้งกองทรัสต์ โดยสามารถอ่านสัญญาฉบับเต็มได้จาก https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=290654 เอกสารแนบ 7 สัญญาก่อตั้งกองทรัสต์

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์