หมายเหตุ :

- FIRM และ FPIT มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกัน คือ บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) หรือ FPT โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 FPT ถือหุ้น FIRM อยู่ที่ 70% และ FPIT ที่ 100% ของทุนชำระแล้ว

- FPT และบริษัทในกลุ่ม FPT เป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่ของ FTREIT ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ถือหน่วยทรัสต์อยู่ 26.6% ของทุนชำระแล้ว

- การบริหารจัดการกองทรัสต์ FTREIT อยู่ภายใต้ข้อกำหนดในสัญญาจัดตั้งกองทรัสต์ โดยสามารถอ่านสัญญาฉบับเต็มได้จาก https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSDE01.aspx?TransID=290654 เอกสารแนบ 7 สัญญาก่อตั้งกองทรัสต์

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์