งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564 (ฉบับภาษาไทย)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลครั้งที่ 23
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ FTREIT เริ่มซื้อขายวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)
รายงานการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์