การยกเลิกวันกำหนดรายชื่อประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในของ FTREIT สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 3
การแจ้งราคาเสนอขาย และอัตราส่วนของสิทธิการจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 3
การจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 22 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ การเข้าทำธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564 (แก้ไข)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ ครั้งที่ 3 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (เพิ่มเติม Record Date)
การจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 22 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป การกู้ยืมเงินของกองทรัสต์ การเข้าทำธุรกรรมที่เป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
งบการเงินรายปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
รายงานการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)
ขอเชิญผู้ถือหน่วยทรัสต์เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 ล่วงหน้า
แบบรายงานการออกและจัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์