รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558
การจ่ายเงินปันผลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (*แก้ไขไฟล์ PDF)
การจ่ายเงินปันผลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน (*แก้ไข)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
การจ่ายเงินปันผลของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน
แจ้งเพิ่มเติมรายชื่อผู้สอบบัญชี
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1)
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2558
สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินของทรัสต์ (เพิ่มเติม)
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินของทรัสต์ (ส่วนที่ 2/2)
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินของทรัสต์ (ส่วนที่ 1/2)

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์