การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ('FTREIT')
แก้ไขรายละเอียดมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์จากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของ FTREIT
แจ้งการอนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์จากสำนักงาน ก.ล.ต. และการมีผลบังคับใช้ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2
แก้ไขรายละเอียด Record Date, มติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 2
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ ครั้งที่ 2 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (แก้ไข ครั้งที่ 2) (เพิ่มเติม Record Date)
การจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 18 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) (เพิ่มเติม 2)
แจ้งสถานที่การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 ของ FTREIT
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่ววยลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ ครั้งที่ 2 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (แก้ไข ครั้งที่ 2)
รายงานการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของกองทรัสต์ฯ (แก้ไข)
รายงานการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของกองทรัสต์ฯ
การจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 18 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์