รายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์รายใหญ่

ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2564

ลำดับ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ จำนวนหน่วย %
1 Frasers Property Thailand (International) Pte. Ltd. 657,494,548 21.46
2 สำนักงานประกันสังคม 339,689,673 11.09
3 บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 168,932,856 5.51
4 บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 161,933,750 5.29
5 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 123,535,978 4.03
6 กองทุนเปิด เค Property Infra Flexible 106,857,382 3.49
7 Principal Property Income Fund 64,008,324 2.09
8 South East Asia UK (Type C) Nominees Limited 52,143,320 1.70
9 Mitsui & Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. 48,800,000 1.59
10 กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 44,995,556 1.47
11 อื่นๆ  1,294,995,661 42.28
  รวม 3,063,387,048 100.00

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์