ข้อมูลติดต่อเรา

ผู้จัดการกองทรัสต์ :

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22-23 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร: 02 483 0000
ฝ่ายขาย
โทร: 080 580 5005
เว็บไซต์:frasersproperty.co.th
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทร: 02 483 0529

ทรัสตี :

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 7, 21 และ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร: 02 078 1725
อีเมล: bualuangfund@bblam.co.th
เว็บไซต์: bblam.co.th

แบบฟอร์มการติดต่อ

โปรดติดต่อเรา โดยกรอกแบบฟอร์มนี้

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์