FTREIT ปลื้มหนัก หุ้นกู้จองทะลุเป้า 3 เท่า กวาดยอดขาย 2,500 ล้านบาท

  • FTREIT ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่ารวม 2,500 ล้านบาท แก่นักลงทุนสถาบัน โดยมีแรงจองซื้อสูงกว่าจำนวนที่เสนอขายมากกว่า 3 เท่า
  • เงินที่ได้นำไปใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนมิถุนายน 2564 และ เงินกู้ยืมระยะยาวบางส่วน

กรุงเทพฯ 25 มิถุนายน 2564

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ “FTREIT” กองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 จำนวน 4 ชุด มูลค่ารวม 2,500 ล้านบาท ประกอบไปด้วย หุ้นกู้อายุ 3 ปี 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี โดยมีธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FIRM” ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ FTREIT เปิดเผยว่า “การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ FTREIT ครั้งนี้ มีมูลค่ารวม 2,500 ล้านบาท ภายใต้วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 แม้ปัจจุบันภาคธุรกิจจะเผชิญกับความท้าทายและความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 แต่หุ้นกู้ FTREIT ก็ยังได้รับยอดจองเกินกว่าจำนวนที่ออกและเสนอขายหลายเท่า นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก และตอกย้ำให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพในการเติบโตของกองทรัสต์ FTREIT รวมถึงความสามารถในการบริหารงานของผู้จัดการกองทรัสต์ฯ โดยการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้จะทำให้ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของกองทรัสต์ลดลง และ อายุหนี้เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเพิ่มขึ้น”

สำหรับหุ้นกู้ของ FTREIT ที่เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 จำนวน 850 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.69 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 ชุดที่ 2 จำนวน 700 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.54 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 ชุดที่ 3 จำนวน 700 ล้านบาท อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.30 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 และ ชุดที่ 4 จำนวน 250 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.97 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กร และหุ้นกู้ชุดปัจจุบันที่ระดับ A แนวโน้มคงที่ บริษัทฯ ได้นำเงินที่ได้จากการออก และเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 1,800 ล้านบาท และชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะยาวบางส่วนจำนวน 700 ล้านบาท

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์