ผู้ถือหน่วยทรัสต์ 'FTREIT' อนุมัติการลงทุนซื้อทรัพย์ล็อตใหม่จาก เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย และ ชัยอนันต์-บางพลี พาร์คแลนด์ ดันมูลค่าพอร์ตทะลุ 45,000 ล้านบาท

ครองตำแหน่งกองทรัสต์อุตสาหกรรมและ โลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

  • ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ FTREIT อนุมัติการเข้าลงทุนซื้อทรัพย์มูลค่าราว 6,000 ล้านบาท จากกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย  และทรัพย์สินนอกกลุ่มจาก บริษัท ชัยอนันต์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด
  • ภายหลังการลงทุนเพิ่มเติมครั้งนี้ จะทำให้ FTREIT มีมูลค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเกิน 45,000 ล้านบาท รักษาตำแหน่งกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดของไทยได้อย่างต่อเนื่อง

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FIRM” ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ “FTREIT” ได้รับมติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2563 อนุมัติให้เข้าลงทุนในทรัพย์สินศักยภาพสูงจากกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย หรือ “FPT” และทรัพย์สินนอกกลุ่มจาก บริษัท ชัยอนันต์-บางพลี พาร์คแลนด์ จำกัด หรือ CBP” มูลค่าการลงทุนรวมถึงค่าธรรมเนียม ภาษี และค่าใช้จ่ายในการเข้าลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ  6,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ทรัพย์สินทั้งหมดที่จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมประกอบด้วย อาคารประเภทโรงงานอุตสาหกรรม 23 ยูนิต คลังสินค้า 42 ยูนิต คิดเป็นพื้นที่รวม 284,609 ตารางเมตร บนที่ดินกว่า 405 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ อยุธยา และ ปทุมธานี 

การเข้าลงทุนในครั้งนี้ผู้จัดการกองทรัสต์จะพิจารณาใช้เงินกู้ยืมระยะสั้น และ/หรือเงินกู้ยืมระยะยาว ตามที่ทางผู้ถือหน่วยอนุมัติในที่ประชุมเป็นเบื้องต้น และจะพิจารณาถึงการเพิ่มทุนในภายหลังโดยใช้มติที่รับการอนุมัติแผนการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563  ทั้งนี้เพื่อรักษาอัตราส่วนระหว่างหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อสินทรัพย์รวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เป็นสำคัญ

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ “FIRM” เปิดเผยว่า “จะทยอยโอนกรรมสิทธิ์สำหรับทรัพย์ที่เข้าลงทุนในครั้งนี้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2563 ภายหลังการเข้าลงทุนFTREIT จะมีทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการรวม 643 ยูนิต  บนพื้นที่ให้เช่ากว่า 2 ล้านตารางเมตรและด้วยมูลค่าทรัพย์สินรวมทั้งสิ้นกว่า 45,000 ล้านบาท ทำให้ยังครองสถานะกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง”

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์