ขอบเขตการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด หรือข้อร้องเรียน

เมื่อมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำในเรื่องต่อไปนี้

  • การฝ่าฝืนแนวปฏิบัติของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  • การฝ่าฝืนการปฏิบัติตามสัญญาก่อตั้งกองทรัสต์ FTREIT
  • การได้รับความไม่เป็นธรรมในธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ FTREIT
  • กระทำที่ทำให้เกิดความสงสัย และเกิดผลเสียต่อกองทรัสต์ FTREIT
  • การกระทำทุจริตคอร์รัปชั่น

ช่องทางการแจ้งเรื่อง

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ
อัพโหลดเอกสาร

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์