ความรับผิดชอบของเรา

ผู้จัดการกองทรัสต์กำหนดกรอบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย โดยพิจารณาตามห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจของ FTREIT โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียดังนี้
1 การระบุผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาจากความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่าของกองทรัสต์
2 การระบุลำดับผลกระทบของกองทรัสต์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ประเมินจากผลกระทบ และโอกาสที่เกิดขึ้นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3 การระบุระดับอิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อกองทรัสต์ ประเมินจากระดับอิทธิพลที่มาจากปัจจัยอื่นๆ เช่น การดำเนินงาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และชื่อเสียง
4 การจัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย แบ่งผู้มีส่วนได้เสียตามระดับผลกระทบ และระดับอิทธิพลที่ผู้มีส่วนได้เสียมีต่อกองทรัสต์
5 การจัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสีย ระบุแนวทางการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมกับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม เช่น การสัมภาษณ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น
ในปี 2564 ผู้จัดการกองทรัสต์จำแนกผู้มีส่วนได้เสียหลักของกองทรัสต์ FTREIT ออกเป็น 9 กลุ่ม ได้แก่ ผู้เช่า คู่ค้า เจ้าหนี้ ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ทรัสตี ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ผู้จัดการกองทรัสต์ ชุมชน และ หน่วยงานราชการ โดยแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย มีดังนี้
ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวัง แนวปฏิบัติ ช่องทางการมีส่วนร่วม
(1) ผู้เช่า
 • การปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรม
 • การบริหารความสัมพันธ์ที่ดี
 • การตอบสนองต่อข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต
 • ปฏิบัติต่อผู้เช่าอย่างเท่าเทียม
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้า
 • มีการดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม
 • สนับสนุนให้ผู้เช่าลดการใช้พลังงานในกิจกรรมการดำเนินงาน เช่น เสนอให้มีการเปลี่ยนหลอดไฟประหยัดพลังงาน การเปลี่ยนสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ เป็นต้น
 • การสำรวจความพึงพอใจประจำปี
 • การประชุมออนไลน์ / อีเมล / โทรศัพท์
 • การเยี่ยมชม และการตรวจประเมินทรัพย์สิน
 • ติดต่อผ่านทางผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
(2) คู่ค้า
 • การปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรม
 • ความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกัน
 • ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียม
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทางการค้า
 • ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม
 • แบ่งปันความรู้ และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากระบวนการทำงานร่วมกัน
 • มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและเป็นธรรม
 • การประชุมออนไลน์ / อีเมล / โทรศัพท์
 • ติดต่อผ่านทางผู้จัดการกองทรัสต์
(3) เจ้าหนี้
 • การชำระหนี้ตรงต่อเวลา
 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ รวมทั้งสัญญาที่เกี่ยวข้อง
 • จ่ายชำระหนี้ตามระยะเวลา และเงื่อนไขที่กำหนด
 • รับผิดชอบในการรักษาอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญให้ไม่เกินข้อกำหนดและปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ในสัญญาที่เกี่ยวข้องการออกหุ้นกู้ และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
 • การประชุมออนไลน์ / อีเมล / โทรศัพท์
 • ติดต่อผ่านทางผู้จัดการกองทรัสต์
(4) ผู้ถือหน่วยทรัสต์
 • ผลการดำเนินงาน และการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงของกองทรัสต์
 • ผลตอบแทนที่เติบโตและยั่งยืน
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • ลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพ
 • บริหารจัดการกองทรัสต์ เพื่อให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงและสร้างผลประโยชน์ตอบแทนอย่างยั่งยืน
 • ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
 • บริหารจัดการความเสี่ยงของกองทรัสต์อย่างเหมาะสม
 • การประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์
 • กิจกรรม Opportunity day จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
  อีเมล : ftreit.ir@frasersproperty.com
  เว็บไซต์ : www.ftreit.co.th
(5) ทรัสตี
 • การบริหารจัดการกองทรัสต์ที่ดำเนินการโดยผู้จัดการกองทรัสต์ เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่ให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์ของกองทรัสต์ หรือผู้ถือหน่วยทรัสต์
 • บริหารจัดการกองทรัสต์ตามข้อกำหนดในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
 • การบริหารจัดการความเสี่ยง
 • การประชุมออนไลน์ / อีเมล / โทรศัพท์
 • ติดต่อผ่านทางผู้จัดการกองทรัสต์
(6) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
 • การปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรม
 • ความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตร่วมกัน
 • ปฏิบัติต่อผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์อย่างเท่าเทียม
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดในสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ และเงื่อนไขทางการค้า
 • ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม
 • แบ่งปันความรู้ และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากระบวนการทำงานร่วมกัน
 • การประชุมออนไลน์ / อีเมล / โทรศัพท์
 • ติดต่อผ่านทางผู้จัดการกองทรัสต์
(7) ผู้จัดการกองทรัสต์
 • การปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรม
 • บริหารจัดการกองทรัสต์ให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ สัญญาแต่งตั้งผู้จัดการกองทรัสต์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรม
 • -
(8) ชุมชน
 • ความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน
 • การปฏิบัติตามกฎหมายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • เศรษฐกิจชุมชน
 • การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนและสังคม
 • การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนและสังคม
 • มีส่วนร่วมในชุมชน และกิจกรรมเพื่อสังคม
 • สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคม
 • ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
 • ติดต่อผ่านทางผู้จัดการกองทรัสต์/ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
 • เว็บไซต์ : www.ftreit.co.th
(9) หน่วยงานราชการ
 • การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • การเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานอย่างโปร่งใส
 • การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
 • มีส่วนร่วมในชุมชน และกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • การกำกับดูแลกิจการที่ดี
 • ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น
 • ส่งเสริมอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน
 • การร่วมสนับสนุนโครงการที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ
 • การประชุมออนไลน์ / อีเมล / โทรศัพท์
 • ติดต่อผ่านทางผู้จัดการกองทรัสต์/ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
 • เว็บไซต์ : www.ftreit.co.th

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์