จรรยาบรรณ และนโยบายทางธุรกิจ

ผู้จัดการกองทรัสต์ตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับประเด็นต่างๆ อาทิ การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม รวมถึงการมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมหรือการพัฒนากระบวนการ

ทั้งนี้ผู้จัดการกองทรัสต์มีความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานภายใต้นโยบายเหล่านี้จะมีส่วนช่วยให้กองทรัสต์ FTREIT เติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนได้อย่างยั่งยืน

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์