งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
การออกหุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ('FTREIT')
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่ววยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลครั้งที่ 19
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563 (ฉบับภาษาไทย)
หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ FTREIT เริ่มซื้อขายวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
แบบรายงานผลการขายของ หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยเดิม (F53-5)
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563
แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และช่องทางการติดต่อของผู้จัดการกองทรัสต์

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์