การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมจากกลุ่ม FPT และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2563 (แก้ไข)
การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2563
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลครั้งที่ 20
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
การออกหุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ('FTREIT')
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่ววยลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลครั้งที่ 19
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์