แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ ครั้งที่ 2 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (แก้ไข ครั้งที่ 2) (เพิ่มเติม Record Date)
การจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 18 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) (เพิ่มเติม 2)
แจ้งสถานที่การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2563 ของ FTREIT
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่ววยลงทุน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ ครั้งที่ 2 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) (แก้ไข ครั้งที่ 2)
รายงานการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของกองทรัสต์ฯ (แก้ไข)
รายงานการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของกองทรัสต์ฯ
การจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 18 การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45) -ไม่มีเงื่อนไขแต่มีข้อสังเกต (แก้ไข)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่ววยลงทุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์