สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลครั้งที่ 19
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563 (ฉบับภาษาไทย)
หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ FTREIT เริ่มซื้อขายวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
แบบรายงานผลการขายของ หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยเดิม (F53-5)
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563
แจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และช่องทางการติดต่อของผู้จัดการกองทรัสต์
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ('FTREIT')
แก้ไขรายละเอียดมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 เกี่ยวกับการเสนอขายและจัดสรรหน่วยทรัสต์จากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของ FTREIT
แจ้งการอนุญาตเสนอขายหน่วยทรัสต์จากสำนักงาน ก.ล.ต. และการมีผลบังคับใช้ของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหน่วยทรัสต์และหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 2
แก้ไขรายละเอียด Record Date, มติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการเสนอขายและวิธีการจัดสรรหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 2

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์