แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของกองทรัสต์ ครั้งที่ 3 โดยการออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
แจ้งผลการแสดงการคัดค้านของผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในเรื่องการเข้าทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับทรัสตีของกองทรัสต์
รายงานการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)
การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2563 (ฉบับภาษาไทย)
แจ้งเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมที่อาจเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกองทรัสต์กับทรัสตีและบุคคลที่เกี่ยวโยงกับทรัสตี
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2563 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลครั้งที่ 21
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของกองทรัสต์ FTREIT กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับผู้จัดการกองทรัสต์ และ/หรือ ทรัสตี
ใบแจ้งแก้ไข หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2563

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์