การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2558
การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1) (แก้ไข)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558
งบการเงินรายปี 2557
แจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์
แจ้งกำหนดการเผยแพร่งบการเงิน มูลค่าทรัพย์สิน และการจ่ายเงินปันผล
สรุปข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนโดยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มสินค้า : TREIT เริ่มซื้อขาย 9 มกราคม 2558

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์