สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินของทรัสต์
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2558 บนเว็บไซด์ของบริษัท
การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)
การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)
การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)
การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2558
การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1) (แก้ไข)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2558
งบการเงินรายปี 2557
แจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยทรัสต์

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์