สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินของทรัสต์ (เพิ่มเติม)
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินของทรัสต์ (ส่วนที่ 2/2)
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินของทรัสต์ (ส่วนที่ 1/2)
สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพย์สินของทรัสต์
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2558 บนเว็บไซด์ของบริษัท
การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)
การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)
การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)
การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติม และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2558
การลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1) (แก้ไข)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์