หน่วยทรัสต์เพิ่มทุนของ FTREIT เริ่มซื้อขายวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
รายงานการลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (FTREIT)
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564
แบบรายงานผลการขายของ หน่วยลงทุน/หน่วยทรัสต์ ที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยเดิม (F53-5)
แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เพิ่ม template)
แจ้งยกเลิกสถานที่ประชุมและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
รายชื่อประเทศที่ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาปฏิเสธไม่เสนอขาย หรือไม่จัดสรรหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 3
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564 ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ('FTREIT')
การแจ้งราคาเสนอขายสุดท้ายและอัตราส่วนสุดท้ายของสิทธิการจองซื้อหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายเพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ สำหรับการเพิ่มทุนครั้งที่ 3
แจ้งวันกำหนดรายชื่อประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อ การอนุญาตให้เสนอขาย การมีผลบังคับใช้แบบแสดงรายการข้อมูล และหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และข้อมูลสำคัญการเสนอขายหน่วยทรัสต์การเพิ่มทุนครั้งที่ 3 (แก้ไข)
แจ้งวันกำหนดรายชื่อประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อ การอนุญาตให้เสนอขาย การมีผลบังคับใช้ของแบบแสดงรายการข้อมูล และหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มเติม และข้อมูลสำคัญการเสนอขายหน่วยทรัสต์ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 3
แจ้งสถานที่การประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ประจำปี 2564 ของ FTREIT

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์