การออกหุ้นกู้ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ('FTREIT')
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลครั้งที่ 24
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564 (ฉบับภาษาอังกฤษ)
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2564 (ฉบับภาษาไทย)
รายงานมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลครั้งที่ 23
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์