1. นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ | กรรมการผู้จัดการ
ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา

คุณพีระพัฒน์ ได้เข้าร่วมงานกับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้จัดการกองทรัสต์) ตั้งแต่ สิงหาคม 2559 ในฐานะกรรมการบริษัทผู้จัดการของกองทรัสต์ ซึ่งหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการคือ ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานโดยรวมของผู้จัดกองทรัสต์ วางกลยุทธ์โดยรวม ตลอดจนการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียหลักของกองทรัสต์ และ สนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหาร และ พนักงาน นอกจากนั้นยังรายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส และ ประจำปีต่อคณะกรรมการผู้จัดการกองทรัสต์

คุณพีระพัฒน์มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ทางด้านอุตสาหกรรมและโลจิสติคส์มาถึง 20 ปี และ คุณพีระพัฒน์เป็นผู้นำในการทำการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ทั้งสามกองของเฟรเซอร์ส เข้าร่วมกับกองทรัสต์ FTREIT ซึ่งหลังจากแปลงสภาพแล้วทำให้กองทรัสต์เป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโสจิสติคส์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

คุณพีระพัฒน์ จบปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ จาก Texas A&M University สหรัฐอเมริกา และ MBA จาก Mahidol University International College

ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา

คุณพรพิมล ร่วมงานกับ ผู้จัดการกองทรัสต์ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน (Chief Financial Officer) ซึ่งดูแลรับผิดชอบ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายกฎหมาย และ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนให้คำปรึกษาโดยรวมแก่บุคลากรขององค์กร

คุณพรพิมล ร่วมงานกับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มากว่า 17 ปี โดยตำแหน่งสุดท้าย คือ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงิน ดังนั้นคุณพรพิมลจึงมีความรู้และความเชี่ยวชาญในการบริหาร Industrial Property โดยตรง

คุณพรพิมล จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา

คุณชาญศักดิ์ ได้เข้าร่วมทำงานกับ ผู้จัดการกองทรัสต์ ตั้งแต่ปี 2558 โดยทาง บริษัท มิตซุย แอนด์ โค ไทยแลนด์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทผู้จัดการกองทรัสต์ ได้ให้คุณชาญศักดิ์ ซึ่งมีประสบการณ์และความชำนาญทางด้านการบริหารโลจิสติคส์ มาร่วมงานกับผู้จัดการกองทรัสต์ เพื่อพัฒนาระบบอย่างมีองค์รวม นอกจากนั้นคุณชาญศักดิ์ยังได้ทำการ ศึกษาและวิเคราะห์ทรัพย์สินที่มีศักยภาพ เพื่อทำการเข้าลงทุนของกองทรัสต์

คุณชาญศักดิ์ได้ร่วมงานมากับมิตซุยมากกว่า 10 ปีโดยได้ทำหน้าที่บริหารทางด้านโลจิสติคส์ และ แผนกบริหารความเสี่ยง

คุณชาญศักดิ์ จบปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษ) และ ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา

คุณภูมภารได้เข้าร่วมทำงานกับผู้จัดการกองทรัสต์ตั้งแต่ กรกฎาคม 2560 ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การเงิน การลงทุน และ นักลงทุนสัมพันธ์ โดยได้เป็นคนรับผิดชอบในการทำแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของ เฟรเซอร์ส เข้าร่วมกับกองทรัสต์ FTREIT ซึ่งเป็นการแปลงสภาพกองทุนรวมฯที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นมา คุณภูมภารรับผิดชอบทางด้านการจัดการทรัพย์สิน และ การลงทุนของกองทรัสต์

คุณภูมภารมีประสบการณ์ทางด้านการตรวจสอบบัญชีซึ่งเคยได้ทำงานในตำแหน่ง Senior auditor กับ Deloitte และ ฝ่ายพิจารณาการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ กับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

คุณภูมภาร จบปริญญาตรี บัญชี จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ MBA (Finance) จาก สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา

คุณน้ำทิพย์ เข้าร่วมทำงานกับ ผู้จัดการกองทรัสต์ ตั้งแต่ 2558 ในตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีในปี 2559 คุณน้ำทิพย์เป็นผู้รับผิดชอบทางด้านการบัญชีของกองทรัสต์ อันได้แก่ รับผิดชอบในการควบคุมดูแลทางด้านปฎิบัติงานในการบันทึกรายได้ ค่าใช้จ่าย การออกใบแจ้งหนี้ การชำระเงิน และจัดเตรียมรายการบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงินประจำไตรมาส และงบการเงินประจำปี

คุณน้ำทิพย์มีประสบการณ์ทางด้านการบัญชีมากกว่า 10ปี โดยเคยเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชี บมจ. เอสเอฟคอร์ปอเรชั่น จำกัด

คุณน้ำทิพย์จบการศึกษาปริญญาโท การบัญชี จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา

คุณธีรกานต์เข้าร่วมทำงานกับ ผู้จัดการกองทรัสต์ ตั้งแต่ ตุลาคม 2560 ในตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการจัดการทรัพย์สิน ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลด้านการจัดหารายได้ของกองทรัสต์และจัดการให้ทรัพย์สินของกองทรัสต์เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดหาประโยชน์คอยติดตามและประสานงานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายการตลาดและฝ่ายขายของผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ในการจัดหาผู้เช่า การต่อสัญญาเช่า รวมถึงการจัดหารายได้อื่นๆ เพิ่มเติม ตลอดจนรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของทรัพย์สินภายใต้กองทรัสต์ เพื่อร่วมกำหนดกลยุทธด้านการตลาดและการขาย กำหนดราคาเช่า รวมถึงกลยุทธต่างๆ ในการจัดการทรัพย์สินของกองทรัสต์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดร่วมกับฝ่ายกลยุทธ์ของผู้จัดการกองทรัสต์

คุณธีรกานต์มีประสบการณ์ทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์มากว่า 10 ปี ในสายงานการตลาด การขายและงานพัฒนาธุรกิจ ทั้งด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย (Residential) พื้นที่สำนักงาน (Office) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีด้านอุตสาหกรรมและโลจิสติคส์ (Industrial) มาก่อน

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านศิลปศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับมหาบัณฑิต ด้านบริหารธุรกิจ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย