1. นายตรีขวัญ บุนนาค | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่

คุณวุฒิทางการศึกษา/คุณวุฒิอื่นๆ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of North Texas, USA
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่น
 • Advance Audit Committee Program (AACP) 27/2560
 • Director Accreditation Program (DAP) 58/2549
 • Director Certification Program (DCP) 12/2544
สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ (ร้อยละ)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ตำแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน: กรรมการ บจก. เอ็มเมอรัลด์ เบย์ รีสอร์ท
2555 - ปัจจุบัน: กรรมการ บจก. เอ็มเมอรัลด์ เบย์ วิลล่า
2549 - ปัจจุบัน: กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร
2547 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
2541 - ปัจจุบัน: ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาบมจ. เอสวีไอ
2538 - ปัจจุบัน: กรรมการ บมจ. โกลด์ มาสเตอร์
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561)

5 ปี 6 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา/คุณวุฒิอื่นๆ
 • ปริญญาตรี บัญชี (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
 • สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโส สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่น
 • Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17/2545
 • Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 1/2549 และรุ่นที่ 2/2550
 • Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่นที่ 5/2558
สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ (ร้อยละ)

-ไม่มี- (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ตำแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน: กรรมการบจก.เจแปน สตราทีจิก แคปปิตอล จำกัด
2559 - ปัจจุบัน: กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บลจ.แอสเซท พลัส
2556 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2543 - ปัจจุบัน: กรรมการบมจ.วินท์คอม เทคโนโลยี
2542 - ปัจจุบัน: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนบมจ.เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
2542 - ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการบจก.วิเน็ท แคปิปิทอล
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561)

1 ปี 10 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา/คุณวุฒิอื่นๆ
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ Michigan state University, USA
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ National Graduate Institute for Policy Studies, Japan
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่น
 • Board Success through Financing & Investment (BFI) (5/2561 : IOD Thai Institute of Director)
 • นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจ อุตสาหกรรม และการลงทุน (วธอ.รุ่นที่ 2/2558)
สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ (ร้อยละ)

-ไม่มี- (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ตำแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน: กรรมการบจก.จัสท์โค (ประเทศไทย)
2561 - ปัจจุบัน: กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
2560 - ปัจจุบัน: ผู้อำนวยการใหญ่ และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
2560 - ปัจจุบัน: กรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด
2560 - ปัจจุบัน: กรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (อินเตอร์เนชั่นแนล) จำกัด
2560 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2560 - ปัจจุบัน: กรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ บีเอฟทีแซด จำกัด
2560 - ปัจจุบัน: กรรมการบจก.อีโค อินดัสเทรียล เซอร์วิสเซส
2560 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (ฮ่องกง) จำกัด
2560 - ปัจจุบัน: กรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เด็มโก้ เพาเวอร์ 6 จำกัด
2560 - ปัจจุบัน: กรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เด็มโก้ เพาเวอร์ 11 จำกัด
2560 - ปัจจุบัน: กรรมการบจก.ทีอาร์เอ แลนด์ ดีเวลลอปเม้นต์
2555 - ปัจจุบัน: กรรมการบจก.เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิ เวลลอปเม้นท์
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2558 - 2559: กรรมการผู้จัดการบจก. ทีซีซี แลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์
2555 - 2558: ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย งานบริหารกลาง ทีซีซี โฮเทล กรุ๊ป
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561)

7 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา/คุณวุฒิอื่นๆ
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่น
 • Board Success through Financing & Investment (BFI) (5/2561 : IOD Thai Institute of Director)
สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ (ร้อยละ)

-ไม่มี- (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ตำแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2561 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย (ฮ่องกง) จำกัด
2561 - ปัจจุบัน: กรรมการFrasers Property Ventures I Private Limited (Singapore)
2561 - ปัจจุบัน: กรรมการFrasers Property Ventures II Private Limited (Singapore)
2561 - ปัจจุบัน: กรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
2561 - ปัจจุบัน: กรรมการกรรมการ บจก.วัน แบงค็อก โฮลดิ้งส์
2561 - ปัจจุบัน: กรรมการกรรมการ บจก.วัน แบงค็อก เวนเจอร์ส
2561 - ปัจจุบัน: กรรมการFarnborough Business Park Limited
2561 - ปัจจุบัน: กรรมการFrasers Assets Company Limited
2560 - ปัจจุบัน: กรรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการบริหารความเสี่ยง, และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
2560 - ปัจจุบัน: กรรมการบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จำกัด
2560 - ปัจจุบัน: กรรมการTICON International Private Limited
2560 - ปัจจุบัน: กรรมการFrasers Property Holdings (Thailand) Company Limited
2560 - ปัจจุบัน: กรรมการFrasers Property Investments (Europe) SARL (Luxembourg)
2560 - ปัจจุบัน: กรรมการFrasers Property International Pte. Ltd. (Singapore)
2559 - ปัจจุบัน: กรรมการSinomax International Pte. Ltd. (Singapore)
2559 - ปัจจุบัน: กรรมการFrasers (Thailand) Pte. Ltd.
2556 - ปัจจุบัน: ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการลงทุนกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร๊อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ดบริษัท เฟรเซอร์ส พร๊อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561)

เริ่มวาระการเป็นกรรมการ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา/คุณวุฒิอื่นๆ
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวาเชดะ ประเทศญี่ปุ่น
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่น

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ (ร้อยละ)

-ไม่มี- (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ตำแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน: กรรมการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
2561 - ปัจจุบัน: General ManagerMitsui&Co. (Asia Pacific) Pte. Ltd. Financial & New Business Dept. Innovation & Corporate Development Div.
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2559 - 2561: Senior DirectorAdvantage Partners Asia Fund (Advantage Partners Pte. Ltd.)
2555 - 2559: General ManagerMitsui & Co., Ltd., Portfolio Strategy Dept., Private Equity Division
ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรกเมื่อวันที่

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของผู้จัดการกองทรัสต์ (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561)

2 ปี 4 เดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา/คุณวุฒิอื่นๆ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Mahidol University International College
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ Texas A&M University, USA
ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และการอบรมอื่น

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหน่วยทรัสต์ในกองทรัสต์ (ร้อยละ)

-ไม่มี- (ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2561)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

-ไม่มี-

ตำแหน่งและหน้าที่ในปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน: กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา
2546 - 2559: รองผู้จัดการทั่วไปบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)