รายชื่อผู้ถือหน่วยรายใหญ่

ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ จำนวน (หน่วย) %
1. TICON INTERNATION PTE.LTD. 588,857,500 22.63
2. สำนักงานประกันสังคม 432,344,662 16.61
3. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 160,299,453 6.16
4. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 104,947,981 4.03
5. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 48,756,142 1.87
6. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 37,359,673 1.44
7. MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD. 35,000,000 1.34
8. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส 29,917,333 1.15
9. กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ 24,965,600 0.96
10. กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 24,611,900 0.95
11. อื่นๆ 1,115,326,804 42.86
รวม 2,602,387,048 100.00