รายชื่อผู้ถือหน่วยรายใหญ่

ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับ ผู้ถือหน่วยรายใหญ่ จำนวน (หน่วย) %
1. กลุ่มบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) 628,319,999 22.3
2. สำนักงานประกันสังคม 358,050,457 12.7
3. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 173,844,756 6.2
4. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 113,816,085 4.0
5. บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) 55,000,000 1.9
6. กองทุนเปิด เค พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ 54,488,751 1.9
7. กองทุนเปิดพรินซิเพิล พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม 49,865,324 1.8
8. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส 48,806,087 1.7
9. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 44,697,856 1.6
10. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 42,000,042 1.5
11. อื่นๆ 1,253,497,691 44.4
รวม 2,822,387,048 100.0