โครงสร้างผู้ถือหน่วยทรัสต์

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก จำนวน (หน่วย) % หุ้น
1. TICON INTERNATION PTE.LTD. 588,857,500 22.63
2. สำนักงานประกันสังคม 448,544,662 17.24
3. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 160,299,453 6.16
4. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 104,947,981 4.03
5. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 51,600,042 1.98
6. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 37,359,673 1.44
7. MITSUI & CO. (ASIA PACIFIC) PTE. LTD. 35,000,000 1.34
8. กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์ อินคัมพลัส 27,580,133 1.06
9. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 26,100,000 1.00
10. CIMB-PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 23,440,146 0.90
11. อื่นๆ 1,098,657,458 42.22
รวม 2,602,387,048 100.00