ข้อมูลหน่วยทรัสต์

ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ บาท 25,173,622,620 
• มูลค่าการเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) บาท 3,425,000,000
• มูลค่าการเพิ่มทุนครั้งที่ 1 บาท 2,243,000,000
• การลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1 บาท 66,239,500
• การลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 2 บาท 59,697,750
• ทุนที่เพิ่มเพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บาท 19,881,389,027
• การลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 3 บาท 241,761,757
• การลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 4 บาท 8,067,400
ราคาพาร์
• ณ วันที่จดทะเบียน บาท 10.0000 ต่อหน่วยทรัสต์
• หลังการลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 1 บาท 9.8066 ต่อหน่วยทรัสต์
• การลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 2 บาท 9.6323 ต่อหน่วยทรัสต์
• ทุนที่เพิ่มเพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ บาท 9.7669 ต่อหน่วยทรัสต์
• การลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 3 บาท 9.5394 ต่อหน่วยทรัสต์
• การลดมูลค่าหน่วยทรัสต์ครั้งที่ 4 บาท 9.5363 ต่อหน่วยทรัสต์
จำนวนหน่วยทรัสต์ 2,602,387,048 หน่วย
ประเภทหน่วยทรัสต์ ไม่รับไถ่ถอน
ทุนจดทะเบียน บาท 25,173,622,620