การจ่ายผลตอบแทน

นโยบายการจ่ายผลตอบแทน

กองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควร ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์มากกว่าปีละ 2 ครั้งได้ ทั้งนี้

  1. ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี หลังจากการหักกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealized gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สินของกองทรัสต์สำหรับรอบปีบัญชี หรือการทบทวนมูลค่าในกรณีอื่นๆ รวมทั้งการปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์
  2. ในกรณีที่กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์

ผลตอบแทน

รอบผลประกอบการ วันที่จ่าย ผลตอบแทน
(บาท ต่อ หน่วย)
ประเภทผลตอบแทน
01/01/62-31/03/62 07/06/62 0.1670 เงินปันผล
01/10/61-31/12/61 14/03/62 0.1670 เงินปันผล
01/07/61-30/09/61 18/12/61 0.1600 เงินปันผล
01/04/61-30/06/61 11/09/61 0.1569 เงินปันผล
01/01/61-31/03/61 11/06/61 0.1600 เงินปันผล
01/11/60-31/12/60 22/03/61 0.0171 เงินปันผล
01/07/60-31/10/60 07/12/60 0.2028 เงินปันผล
01/04/60-30/06/60 06/09/60 0.1600 เงินปันผล
01/01/60-31/03/60 08/06/60 0.1600 เงินปันผล
01/10/59-31/12/59 20/03/60 0.1600 เงินปันผล
01/07/59-30/09/59 06/12/59 0.1600 เงินปันผล
01/04/59-30/06/59 05/09/59 0.1702 เงินปันผล
01/01/59-31/03/59 07/06/59 0.1800 เงินปันผล
01/11/58-31/12/58 22/03/59 0.0940 เงินปันผล
01/10/58-30/10/58 30/11/58 0.0637 เงินปันผล
01/07/58-30/09/58 30/11/58 0.1743 เงินปันส่วนทุน และการลดทุน
01/07/58-30/09/58 30/11/58 0.0370 เงินปันผล
01/04/58-30/06/58 04/09/58 0.1934 เงินปันส่วนทุน และการลดทุน
12/12/14-31/03/58 12/06/58 0.2175 เงินปันผล