กิจกรรมที่ผ่านมา

ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561
ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2560
ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560
ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2559
ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2559
ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2558
ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2558
TREIT เริ่มต้นซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์