มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าต่อหน่วย (บาท)
31 ธันวาคม 2564 32,861,480,932.14 10.7271
30 กันยายน 2564 32,910,931,686.45 10.7433
30 มิถุนายน 2564 32,769,931,292.89 10.6972
31 มีนาคม 2564 32,941,762,760.85 10.7533
31 ธันวาคม 2563 30,036,909,377.16 10.6423
30 กันยายน 2563 29,974,649,185.96 10.6203
30 มิถุนายน 2563 30,765,074,657.67 10.9003
31 มีนาคม 2563 30,720,026,938.46 10.8844
31 ธันวาคม 2562 27,537,075,335.97 10.5814
31 ตุลาคม 2562 27,648,296,106.77 10.6242
30 กันยายน 2562 27,489,179,140.13 10.5630
31 สิงหาคม 2562 27,329,809,294.13 10.5018
31 กรกฎาคม 2562 27,656,126,061.22 10.6272
30 มิถุนายน 2562 27,505,604,750.08 10.5693

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์