ข้อมูลสำคัญทางการดำเนินงาน

อัตราการเช่าพื้นที่

31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 30 ก.ย. 2562 31 ธ.ค. 2562
รวม (อาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงาน)
อัตราการเช่า (%) 79% 79% 83% 85%
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) 1,484,660 1,568,716 1,678,475 1,758,487
อาคารคลังสินค้า
อัตราการเช่า (%) 77% 79% 84% 86%
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) 739,125 818,231 888,815 968,827
อาคารโรงงาน
อัตราการเช่า (%) 80% 79% 82% 84%
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) 745,535 750,485 789,660 789,660

หมายเหตุ:

คำนวณจากพื้นที่ที่มีผู้เช่าหารด้วยพื้นที่ให้เช่าทั้งหมด ณ วันสิ้นไตรมาส โดยรวมการรับประกันการมีผู้เช่า