ข้อมูลสำคัญทางการดำเนินงาน

อัตราการเช่าเฉลี่ยของทรัพย์สินที่กองทรัสต์ลงทุน

ไตรมาส
1/2561
ไตรมาส
2/2561
ไตรมาส
3/2561
ไตรมาส
4/2561
รวม (อาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงาน)
อัตราการเช่าเฉลี่ย (%) 79% 79% 79%
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) 1,484,660 1,483,610 1,568,716
อาคารคลังสินค้า
อัตราการเช่าเฉลี่ย (%) 79% 77% 79%
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) 739,125 739,125 818,231
อาคารโรงงาน
อัตราการเช่าเฉลี่ย (%) 80% 80% 80%
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) 745,535 744,485 750,485
ไตรมาส
1/2560
ไตรมาส
2/2560
ไตรมาส
3/2560
ไตรมาส
4/2560
รวม (อาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงาน)
อัตราการเช่าเฉลี่ย (%) 78% 78% 78% 79%
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) 369,705 369,705 369,705 1,484,660
อาคารคลังสินค้า
อัตราการเช่าเฉลี่ย (%) 81% 81% 82% 77%
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) 293,805 293,805 293,805 739,125
อาคารโรงงาน
อัตราการเช่าเฉลี่ย (%) 66% 66% 66% 80%
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) 75,900 75,900 75,900 745,535
ไตรมาส
1/2559\1
ไตรมาส
2/2559\1
ไตรมาส
3/2559\1
ไตรมาส
4/2559\1
รวม (อาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงาน)
อัตราการเช่าเฉลี่ย (%) 95% 92% 87% 84%
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) 369,705 369,705 369,705 369,705
อาคารคลังสินค้า
อัตราการเช่าเฉลี่ย (%) 95% 95% 93% 89%
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) 293,805 293,805 293,805 293,805
อาคารโรงงาน
อัตราการเช่าเฉลี่ย (%) 92% 80% 68% 68%
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) 75,900 75,900 75,900 75,900
ไตรมาส
1/2558\1
ไตรมาส
2/2558\1
ไตรมาส
3/2558\1
ไตรมาส
4/2558\1
รวม (อาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงาน)
อัตราการเช่าเฉลี่ย (%) 99% 96% 96% 95%
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) 214,523 214,523 214,523 369,705
อาคารคลังสินค้า
อัตราการเช่าเฉลี่ย (%) 99% 97% 97% 96%
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) 160,523 160,523 160,523 293,805
อาคารโรงงาน
อัตราการเช่าเฉลี่ย (%) 98% 93% 93% 93%
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) 54,000 54,000 54,000 75,900
ไตรมาส
1/2557\1\2
ไตรมาส
2/2557\1\2
ไตรมาส
3/2557\1\2
ไตรมาส
4/2557\1\2
รวม (อาคารคลังสินค้าและอาคารโรงงาน)
อัตราการเช่าเฉลี่ย (%) 99%
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) 214,523
อาคารคลังสินค้า
อัตราการเช่าเฉลี่ย (%) 99%
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) 160,523
อาคารโรงงาน
อัตราการเช่าเฉลี่ย (%) 100%
พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) 54,000

หมายเหตุ:

\1 คำนวณจากพื้นที่เช่ารวม ณ สิ้นเดือนในแต่ละเดือน สำหรับไตรมาสนั้นๆ หารด้วยพื้นที่ให้เช่าทั้งหมดของช่วงเวลานั้นๆ โดยรวมการรับประกันการมีผู้เช่า

\2 TREIT เริ่มจัดตั้งเป็นกองทรัสต์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557