ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายการงบกำไรขาดทุนที่สำคัญ
(หน่วย: พันบาท)
ปี 2560
ระยะเวลา 12 เดือน (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)
ปี 2559
ระยะเวลา 12 เดือน (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)
ปี 2558
ระยะเวลา 20 วัน
(12 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)
รายได้ค่าเช่าและบริการ 587,408 563,070 366,158
รายรับจากการรับประกันการมีผู้เช่า 515 62,054 41,325
ดอกเบี้ยรับ 3,715 3,885 2,540
รายได้จากการรับเงินมัดจำค่าเช่าและบริการ 3,598 24,995 5,575
รายได้อื่น 9 1,771 48
รวมรายได้ 595,245 655,775 415,646
ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ และค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง \1 76,065 69,263 50,074
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ 59,821 99,995 28,118
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชีตัดจ่าย 15,478 15,185 12,479
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 74,785 74,208 38,423
รวมค่าใช้จ่าย 226,149 258,651 129,094
รายได้จากการลงทุนสุทธิ 369,096 397,124 286,552

หมายเหตุ: \1 ค่าธรรมเนียมผู้จัดการกองทรัสต์ รวมถึงค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการกองทรัสต์ ค่าธรรมเนียมบริหารจัดการทรัพย์สินหลักของกองทรัสต์ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค่าธรรมเนียมทรัสตี ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน และค่าธรรมเนียมวิชาชีพ


รายการงบดุลที่สำคัญ
(หน่วย: พันบาท)
ปี 2560
ระยะเวลา 12 เดือน (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)
ปี 2559
ระยะเวลา 12 เดือน (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)
ปี 2558
ระยะเวลา 20 วัน
(12 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 30,450,600 7,351,650 7,260,760
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม 141,813 270,555 310,271
เงินฝากธนาคาร 1,168,439 41,049 3,296
ลูกหนี้การค้า 87,674 51,642 48,911
ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี 95,254 51,974 61,759
สินทรัพย์อื่น 17,524 4,406 2,440
รวมสินทรัพย์ 31,961,304 7,771,276 7,687,437
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการ 761,829 151,850 169,698
เงินกู้ยืมระยะยาว และ หุ้นกู้ 5,539,966 1,819,000 1,819,000
หนี้สินอื่นๆ 191,416 53,557 97,424
รวมหนี้สิน 6,493,211 2,024,407 2,086,122
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยทรัสต์ 25,423,452 5,542,063 5,542,063
กำไรสะสม 44,642 204,806 59,252
สินทรัพย์สุทธิ 25,468,094 5,746,869 5,601,315
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (บาท) 10 10 10
จำนวนหน่วยทรัสต์ที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย) 2,602,387,048 566,800,000 566,800,000

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ปี 2560
ระยะเวลา 12 เดือน (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)
ปี 2559
ระยะเวลา 12 เดือน (1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)
ปี 2558
ระยะเวลา 20 วัน
(12 ธ.ค. - 31 ธ.ค.)
สัดส่วนเงินกู้ยืมต่อมูลค่าสินทรัพย์ ("LTV") \1 17% 23% 24%
กำไรทางการดำเนินงาน ก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อม และค่าจัดจำหน่าย (หน่วย: พันบาท) 459,359 486,517 337,454
อัตรากำไรทางการดำเนินงาน ก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีนิติบุคคล ค่าเสื่อม และค่าจัดจำหน่าย 77% 74% 81%

หมายเหตุ: \1 ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กองทรัสต์ต้องดำรงสัดส่วนเงินกู้ยืมต่อมูลค่าสินทรัพย์("LTV") ไม่เกิน 35% ของทรัพย์สินรวม และไม่เกิน 60% กรณีที่ได้รับการจัดอันดับเครดิต (“Credit Rating”) ระดับการลงทุน (“Investment Grade”)