ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
- 0.5%
จากปีก่อน
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
(บาท)
+ 0.2%
จากปีก่อน
จำนวนโรงงานและคลังสินค้า
(ยูนิต)
- 1 ยูนิต
จากปีก่อน
จำนวนหน่วยทรัสต์จดทะเบียน
(ล้านหน่วย)
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
(ล้านบาท)
- 6.0%
จากปีก่อน
อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อสินทรัพย์รวม
(%)
- 1.1%
จากปีก่อน
รายได้รวม
(ล้านบาท)
+ 8.3%
จากปีก่อน
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
(ล้านบาท)
+ 9.9%
จากปีก่อน
มูลค่าการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
(ล้านบาท)
+ 5.0%
จากปีก่อน
ผลตอบแทนต่อหน่วยทรัสต์
(บาท)
+ 2.7%
จากปีก่อน

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์