ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
+ 7.5%
จากปีก่อน
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
(บาท)
+ 1.6%
จากปีก่อน
จำนวนโรงงานและคลังสินค้า
(ยูนิต)
+ 28 ยูนิต
จากปีก่อน
จำนวนหน่วยทรัสต์จดทะเบียน
(ล้านหน่วย)
+ 241 ยูนิต
จากปีก่อน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
(ล้านบาท)
- 6.3%
จากปีก่อน
อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อสินทรัพย์รวม
(%)
- 1.7%
จากปีก่อน
รายได้รวม
(ล้านบาท)
+ 12.1%
จากปีก่อน
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
(ล้านบาท)
+ 13.0%
จากปีก่อน
มูลค่าการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
(ล้านบาท)
+ 9.3%
จากปีก่อน
ผลตอบแทนต่อหน่วยทรัสต์
(บาท)
+ 0.7%
จากปีก่อน
หมายเหตุ :
2560 รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
2561* รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 30 กันยายน 2561 กองทรัสต์เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรก ครอบคลุมระยะเวลา 9 เดือนเท่านั้น
2561 - 2564 รอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์