ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
+8.6%
จากปีก่อน
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
(บาท)
+0.5%
จากปีก่อน
จำนวนอาคารโรงงานและคลังสินค้า
(ยูนิต)
+38
ยูนิต
จำนวนหน่วยทรัสต์จดทะเบียน
(ล้านหน่วย)
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
(ล้านบาท)
+40.5%
จากปีก่อน
อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อสินทรัพย์รวม
(ร้อยละ)
+5.7%
จากปีก่อน
รายได้รวม
(ล้านบาท)
+30.9%
จากปีก่อน
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
(ล้านบาท)
+31.6%
จากปีก่อน
มูลค่าการจ่ายประโยชน์ตอบแทน
(ล้านบาท)
+39.4%
จากปีก่อน
ผลตอบแทนต่อหน่วยทรัสต์
(บาท)
+4.7%
จากปีก่อน
หมายเหตุ : * 1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2561
** 1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561
*** 1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562
ปี 2558 - 2560 รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม
ปี 2561 รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 - 30 กันยายน 2561 กองทรัสต์เปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรก ครอบคลุมระยะเวลา 9 เดือนเท่านั้น
ปี 2562 รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562