ความเคลื่อนไหวของเงินทุน

จำนวนหน่วยทรัสต์ หน่วย
 • ทุนจดทะเบียน
3,063,387,048
 • ทุนจดชำระแล้ว
3,063,387,048
มูลค่าหน่วยทรัสต์ บาท
 • การเสนอขายหน่วยทรัสต์ใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
3,425,000,000
 • การเพิ่มทุน ครั้งที่ 1
2,243,000,000
 • การลดทุน ครั้งที่ 1
66,240,000
 • การลดทุน ครั้งที่ 2
59,697,000
 • ทุนที่เพิ่มเพื่อรองรับการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
19,881,389,027
 • การลดทุน ครั้งที่ 3
241,761,757
 • การลดทุน ครั้งที่ 4
8,067,400
 • การเพิ่มทุน ครั้งที่ 2
3,146,000,000
 • การเพิ่มทุน ครั้งที่ 3
2,819,700,000
ราคาพาร์ บาท / หน่วย
 • ณ วันที่จดทะเบียน
10.0000
 • หลังการลดทุน ครั้งที่ 1
9.8066
 • หลังการลดทุน ครั้งที่ 2
9.6323
 • หลังการแปลงสภาพกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
9.7669
 • หลังการลดทุน ครั้งที่ 3
9.5394
 • หลังการลดทุน ครั้งที่ 4
9.5363

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์