บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ประจำปี 2562

บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน ผลประกอบการไตรมาส 2/2562

ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2562

ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2561

ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2561

ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2560

ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2560

ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2559

ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2559

ประชุมวิสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ครั้งที่ 1/2558

ประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์ ประจำปี 2558

TREIT เริ่มต้นซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย