รายงานประจำปี และแบบ 56-REIT

รายงานประจำปี 2558
แบบ 56-REIT ประจำปี 2558
รายงานประจำปี 2557
แบบ 56-REIT ประจำปี 2557

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์