บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

คุณจันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล

research@th.dbs.com

02 857 7831

บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน)

คุณรตา ลิ้มสุทธิวันภูมิ

rata.lim@thanachartsec.co.th

02 617 4960