วิสัยทัศน์

การเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรม และโลจิสติคส์ชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ

  • การสร้างผลตอบแทนอย่างเติบโต สม่ำเสมอ และยั่งยืนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
  • การบริหารอสังหาริมทรัพย์ภายใต้กองทรัสต์อย่างมีประสิทธิภาพ
  • การลงทุนเชิงกลยุทธ์ในอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูง โดยใช้เงินทุนจากแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนที่เหมาะสม ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงของกองทรัสต์
  • การบริหารกองทรัสต์อย่างมีองค์รวม โดยคำนึงถึงผู้ถือหน่วยทรัสต์ ผู้เช่า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์

เป้าหมาย

กองทรัสต์โดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ ได้มุ่งมั่น แน่วแน่ และตั้งใจในการบริหารจัดการให้กองทรัสต์เติบโตอย่างต่อเนื่องโดยใช้ 3 กลยุทธ์หลักของผู้จัดการกองทรัสต์ ได้แก่ (1) การลงทุนเพิ่มเติมในอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูงซึ่งอยู่ในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศ (2) การบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ (3) การบริหารเงินทุนให้มีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม เพื่อให้กองทรัสต์เติบโตเป็นกองทรัสต์ชั้นนำของภูมิภาค และสามารถจ่ายผลประโยชน์แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ อย่างสม่ำเสมอ เติบโต และมั่นคง