กองทรัสต์ :
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้

ที่ตั้ง
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์
ชั้น 7, 21 และ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ประเภทธุรกิจ
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0994000992408
โทรศัพท์
02 679 6565
หน่วยทรัสต์จดทะเบียน
2,602,387,048 หน่วย (มูลค่าหน่วยละ 9.5363 บาท)
ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เว็บไซต์
www.ftreit.co.th
หน่วยทรัสต์ที่ชำระแล้ว
2,602,387,048 หน่วย
ชื่อที่ใช้ในการซื้อขาย
FTREIT

ผู้จัดการกองทรัสต์ :
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ อินดัสเทรียล รีท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้ง
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์
ชั้น 13/1 ห้อง 1308 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ประเภทธุรกิจ
บริการจัดการกองทรัสต์
เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105556080444
โทรศัพท์
02 679 6565

ทรัสตี :
บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด

ที่ตั้ง
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์
ชั้น 7, 21 และ 26 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
ประเภทธุรกิจ
จัดการหลักทรัพย์การลงทุน และกองทุน
เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105535049700
โทรศัพท์
02 674 6400
เว็บไซต์
www.bblam.co.th

นายทะเบียนหลักทรัพย์ :
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ที่ตั้ง
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ประเภทธุรกิจ
นายทะเบียนหลักทรัพย์
เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105537136511
โทรศัพท์
02 009 9999
เว็บไซต์
www.set.or.th/tsd